Joomla Free Template by FatCow Hosting
introsite7.jpg

Ajutorul pentru incalzire 2014-2015

Publicat: Miercuri, 22 Octombrie 2014

Acte necesare pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei, acordat conform O.U.G. nr.70/2011 privind măsurile de protecţie socială  în perioada sezonului rece, cu modificările şi completările ulterioare noiembrie 2014 – martie 2015

 

 

 • cerere (click aici pentru a descarca cererea) şi declaraţie pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei  - formulare tip (puse la dispozitie de catre Primaria Comunei Periam);
 • copie act de identitate pentru titular şi pentru toţi membrii familiei peste  14 ani (domiciliul sau reşedinţa trebuie să corespundă cu locul de consum);
 • copie certificate de naştere ale copiilor pâna  la 14 ani;
 • copie certificat  casătorie;
 •  hotărârea judecătorească de divorţ /act notarial - sau certificate de deces, daca este cazul;

·         declaraţie pe propria răspundere că persoanele sunt despărţite în fapt şi data la care partenerul a părăsit imobilul - dacă este cazul.

·         copie hotărâre judecătorească definitivă de încredinţare a copilului sau de încuviinţare a adopţiei/hotărârea comisiei pentru protecţia copilului privind măsura plasamentului/decizia directorului general al direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sau hotărârea judecătorească privind măsura plasamentului în regim de urgenţă/hotărârea judecătorescă de instituire a tutelei/curatelei sau, după caz, dispoziţia autorităţii tutelare, potrivit legii – dacă este cazul ;

 • după caz, alte acte doveditoare privind componenţa familiei;
 • acte din care sa rezulte calitatea titularului cererii fata de locuinta pentru care solicita ajutorul:
 • proprietar: copie contract  de vânzare – cumpărare, extras de carte  funciară;
 • chiriaş -  contract de inchiriere valabil la data depunerii;
 •  împuternicit: împuternicire din partea proprietarului locuinţei sau atitularului contractului de închirier, (în cazul în care solicitantul ajutorului pentru încălzirea locuinţei este un membru de familie major care nu are calitatea de proprietar sau chiriaş, acesta va prezenta împuternicirea legală (notarială) din partea proprietarului sau a titularului contractului de închiriere, dovedind totodată că are domiciliul sau reşedinţa la adresa pentru care solicită ajutorul de încălzire);

·         pentru persoanele membre în cererea/declaraţiea pe propria răspundere care au domiciliul pe raza altei localităţi sunt necesare următoarele documente: adeverinţă din localitatea de domiciliu că nu au beneficiat de ajutor de încălzire, certificat de atestare fiscală din localitatea de domiciliu ;

·          adeverinţă de salariu pentru toţi membrii familiei, cu salariul net obţinut în luna anterioară depunerii cererii, inclusiv valoarea bonurilor de masă sau menţiunea că nu se primesc bonuri din partea instituţiei; copii taloane pensie/adeverinţă de la Casa de Pensii din luna anterioară depunerii cererii; copii taloane alocaţie (de stat, plasament sau alte indemnizaţii) - din luna anterioară depunerii cererii; copii taloane indemnizaţie handicap/buget complementar sau orice alte indemnizaţii acordate conform legii - din luna anterioară depunerii cererii; taloane somaj din luna anterioară depunerii cererii;

 

 

·         declaraţie pe propria răspundere a titularilor /membrilor care nu realizează venituri (dacă este cazul);

·          declaraţie pe propria răspundere a titularilor /membrilor care realizează venituri ocazionale (dacă este cazul);

 • copie declaraţie de impunere privind veniturile realizate în anul depunerii cererii, în cazul în care membri familiei sunt constituiţi în asociaţii familiale sau ca persoane fizice autorizate;
 • certificat de atestare fiscal privind bunurile mobile sau imobile (Serviciul Impozite si Taxe Locale) din cadrul Primariei comunei Periam;
 • adeverinta venit agricol (Serviciul Agricol Local) din cadrul Primariei comunei Periam;

·         orice alte documente solicitate, după caz;

 

Orice modificare intervenită în componenţa familiei şi a veniturilor acesteia se comunică primarului, în termen de 5 zile de la data modificării, prin depunerea unei noi cereri şi declaraţii pe propria răspundere.

 

Familiile şi persoanele singure care au în proprietate cel puţin unul dintre bunurile cuprinse în  Anexa nr. 2 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.70/2011, nu beneficiază de ajutor pentru încalzirea locuinţei;

 

Pentru verificarea veridicităţii datelor înscrise în declaraţiile pe propria răspundere se vor efectua anchete sociale pentru beneficiarii dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei. Dacă în urma anchetelor sociale se constată că titularul nu a declarat corect componenţa familiei, veniturile membrilor acesteia şi bunurile deţinute, sumele plătite necuvenit se vor recupera, în condiţiile legii;


Neîndeplinirea obligaţiei titularului de a menţiona corect componenţa familiei, veniturile membrilor acesteia, precum şi bunurile mobile şi imobile deţinute, aşa cum sunt acestea trecute în formularele tip, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă.

 

Actele se verifică şi se depun la Compartimentul Asistenţă Socială  din cadrul Primariei Comunei Periam începând cu data de 27.10.2014 de luni pâna vineri între orele   9.00 – 13.00.

LISTA BUNURILOR CE POT DUCE LA EXCLUDEREA ACORDARII AJUTORULUI SOCIAL SI A AJUTORULUI PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI

 

Bunuri imobile

1

Cladiri sau alte spatii locative in afara locuintei de domiciliu si a anexelor gospodaresti

2

Terenuri de imprejmuire a locuintei si curtea aferenta si alte terenuri intravilane care depasesc 1.000 mp in zona urbana si 2.000 mp in zona rurala

Bunuri mobile*

1

Autoturism/Autoturisme si/sau motocicleta/motociclete cu o vechime mai mica de 10 ani, cu exceptia celor adaptate pentru persoanele cu handicap ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum si pentru uzul persoanelor aflate in zone greu accesibile

2

Mai mult de un autoturism/motocicleta cu o vechime mai mare de 10 ani

3

Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fara remorci, rulote, autobuze, microbuze

4

Salupe, barci cu motor, scutere de apa, iahturi, cu exceptia barcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc in Rezervatia Biosferei „Delta Dunarii“

5

Utilaje agricole: tractor, combina autopropulsata

6

Utilaje de prelucrare agricola: presa de ulei, moara de cereale

7

Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul actionate hidraulic, mecanic sau electric

*) Aflate in stare de functionare

Depozite bancare

1

Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei

Terenuri/animale si/sau pasari

1

Suprafete de teren, animale si pasari a caror valoare neta de productie anuala depaseste suma de 1.000 euro pentru persoana singura, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie

 

 

 

NOTA:

 Detinerea unuia dintre bunurile mentionate conduce la excluderea acordarii ajutorului pentru incalzirea locuintei.

 

 

                      NIVELE DE VENITURI SI CUANTUMURILE AJUTOARELOR-     GAZ

 

Limita de venit

Cuantum gaz

pana la 155

262

intre 155,1 si 210

190

intre 210,1 si 260

150

intre 260,1 si 310

120

intre 310,1 si 355

90

intre 355,1 si 425

70

intre 425,1 si 480

45

intre 480,1 si 540

35

intre 540,1 si 615

20

        NIVELE DE VENITURI SI CUANTUMURILE      AJUTOARELOR -     LEMNE

Limita de venit

Cuantum lemne

pana la 155

54

intre 155,1 si 210

48

intre 210,1 si 260

44

intre 260,1 si 310

39

intre 310,1 si 355

34

intre 355,1 si 425

30

intre 425,1 si 480

26

intre 480,1 si 540

20

intre 540,1 si 615

16

Accesări: 3749