Joomla Free Template by FatCow Hosting
introsite5.jpg

Autorizaţie de funcţionare

Categorie: urbanism Publicat: Joi, 20 Februarie 2014

Operatorii economici care desfăşoară activităţi comerciale şi de prestări servicii au obligaţia obţinerii avizului program de funcţionare eliberat de către Primăria Comunei Periam în conformitate cu prevederile art.6, art.8 şi art.9 din O.G. nr.99/2000 republicată, privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă şi a pct.1 lit.d, pct.6 din H.G. nr.333/2003 privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a O.G. nr.99/2000, republicată, cât şi ale art.26 alin.3 din O.G. nr.21/1992, republicată, privind protecţia consumatorului. 

Activitatea comerciala, in sensul ordonantei 99/2000, se exercita cu referire la produsele alimentare, nealimentare si la serviciile de piata prevazute in anexa la prezenta ordonanta.

Prin aviz program de funcţionare se înţelege actul administrativ emis de către Primăria Comunei Periam, prin care se reglementează desfăşurarea activităţilor comerciale şi de prestări servicii care nu se regăsesc în codurile CAEN 5610 (corespondent cod CAEN 5530), 5630 (corespondent cod CAEN 5540).

Avizul program de funcţionare va fi solicitat de către operatorii economici (persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, societăţi comerciale) care desfăşoară activităţi economice prestate într-un spaţiu în care accesul publicului este liber.

Fiecare operator economic îşi stabileşte orarul de funcţionare cu respectarea prevederilor înscrise în legislaţia muncii şi cu condiţia respectării reglementărilor în vigoare privind normele de convieţuire socială, ordinea şi liniştea publică.

Unităţile care desfăşoară activităţi privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă pot fi deschise publicului în toate zilele săptămânii.

Cerinţe şi criterii în baza cărora se vor elibera autorizaţiile de funcţionare pentru desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică, sunt:

a) Corelarea desfăşurării activităţii comerciale într-o structură de vânzare cu conţinutul certificatului de urbanism şi al autorizaţiei de construire, cu respectarea regulamentului local de urbanism.

b) Respectarea prevederilor legale în materie de urbanism cu privire la construcţiile, modificările construcţiilor sau amenajările care se fac pentru deschiderea punctului de lucru.

c) Desfăşurarea unei activităţi economice civilizate, cu respectarea condiţiilor de protecţie a vieţii, sănătăţii, securităţii şi intereselor economice ale consumatorilor precum şi a mediului.

d) Îndeplinirea cerinţelor profesionale de către personalul angajat pentru exercitarea de activităţi comerciale cu produse din sectorul de alimentaţie publică, conform prevederilor O.G. nr.99/2000, republicată.

e) Respectarea legislaţiei privind ordinea şi liniştea publică.

f) Unităţile de alimentaţie publică îşi vor organiza şi desfăşura activitatea în aşa fel încât funcţionarea lor, accesul clienţilor şi aprovizionarea, să nu producă prejudicii persoanelor care locuiesc în zona amplasamentului unităţii.

g) Unitatea să nu fie reclamată cu privire la deranjul stradal în zona localului respectiv.

h) Unitatea amplasată în zona de case a localitatii să prezinte acordul proprietarilor imobilelor cu destinaţia de locuinţă, cu care se învecinează în dreapta, stânga şi spatele unităţii şi a celor situate de cealaltă parte a drumului/străzii corespondent/ă unităţii.

i) Unitatea amplasată la parterul blocurilor sau la subsolul/parterul unor clădiri colective să prezinte acordul asociaţiei de proprietari şi acordul vecinilor cei mai apropiaţi pe orizontală şi verticală.

j) Unitatea este obligată să asigure liniştea şi ordinea publică atât în interiorul localului cât şi pe suprafaţa de teren aferentă localului prin personal specializat angajat sau prin contractarea serviciilor de pază şi protecţie, în măsură să intervină cu operativitate pentru rezolvarea situaţilor legate de persoanele care au frecventat localul, pentru unităţile care funcţionează peste ora 22,00. În situaţia în care se constată că măsurile luate prin personalul angajat sau firma de pază şi protecţie nu sunt de natură a soluţiona situaţiile de tulburare repetată a liniştii şi ordinii publice, Primăria municipiului Aiud îşi rezervă dreptul de a reduce orarul de funcţionare sau de a retrage autorizaţia de funcţionare.

k) Unitatea este antifonată corespunzător astfel încât să nu se depăşească limita maximă admisă a zgomotului, in exterior conform O.M.S. 536/1997;

l) Pentru unităţile de alimentaţie publică cu un program de funcţionare peste orele 22,00, este necesar îndeplinirea următoarelor condiţii: - unitatea să nu fie reclamată în mod întemeiat de către vecinii limitrofi datorită zgomotului provocat de muzică; - să nu existe reclamaţii cu privire la deranjul stradal în zona localului respectiv, provocat ca urmare a activităţii desfăşurate de respectivul agent economic.

Documente necesare pentru emiterea Autorizaţiei de funcţionare:

1. Cerere pentru eliberarea avizului program de funcţionare – Formular tip. În cazul în care orarul de funcţionare nu poate fi aprobat în forma propusă de solicitant i se comunică acestuia, în scris, motivele care stau la baza acestui refuz. În acest caz, solicitantul va face o nouă cerere în care va solicita aprobarea unui nou orar, conform cerinţelor prezentului regulament şi motivaţiilor comunicate în scris.

2. Acordurile tuturor vecinilor limitrofi, persoane fizice (cu care se învecinează pe plan orizontal şi vertical) referitor la orarul de funcţionare şi activitatea desfăşurată – Formular tip sub semnătură privată – Formular tip. Aceste acorduri vor fi solicitate în conformitate cu prevederile Legii nr.61/1991 privind ordinea şi liniştea publică, republicată, pentru unităţile care desfăşoară activitate înainte de ora 08,00 sau peste ora 22,00. În cazul în care există reclamaţii întemeiate pentru unităţile care pot crea riscuri pentru sănătate sau disconfort pentru populaţie prin producerea de zgomot, vibraţii, gaze toxice sau iritante, Primăria comunei Periam poate reduce unilateral orarul de funcţionare, sau, atunci când situaţia o cere, poate anula sau suspenda avizul program de funcţionare, la propunerea organului constatator. Constatarea temeiniciei reclamaţiilor se face de către instituţiile abilitate, şi de către Poliţia Locală. În situaţia în care cauzele care au dus la reducerea orarului de funcţionare au fost remediate, la cererea operatorului economic, se poate reveni la orarul iniţial de funcţionare.

3. Certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului.

4. Anexa sau certificatul constatator pentru punctul de lucru conform Legii nr.26/1990 privind Registrul Comerţului cu modificările şi completările ulterioare respectiv a Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare;

5. Act constitutiv al societăţii (statut, contract de societate) sau certificat de înregistrare menţiuni şi rezoluţia emisă de Oficiul Registrului Comerţului în baza prevederilor O.U.G. nr.44/2008, privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale;

6. Dovada deţinerii legale a spaţiului;

7. Declaraţia pe propria răspundere a solicitantului - Formular tip.

8. Contract pentru ridicarea sau depozitarea gunoiului;

9. Copie dupa acorduri, avize, autorizaţii, licenţe ale instituţiilor de specialitate, în condiţiile legii, în funcţie de codul CAEN sau declaratie pe proprie raspundere privind îndeplinirea condiţiilor de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului, protecţiei muncii şi apărării împotriva incendiilor, precum şi reglementările specifice protecţiei consumatorului pentru activitatea desfăşurată şi normele de calitate a produselor şi serviciilor puse pe piaţă - Formular Tip;

10. Declaratie privind suprafetele si utilizatorii societatilor comerciale cu profil alimentatie publica - Formular tip

Accesări: 5639