Pagina oficială a Comunei Periam

Acte necesare pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei, noiembrie 2015 – martie 2016

noiembrie 3, 2015

Acte necesare pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei, acordat conform O.U.G. nr.70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, cu modificările și completările ulterioare noiembrie 2015 – martie 2016

 

• cerere şi declaraţie pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei – formulare tip (puse la dispoziție de către Primaria Comunei Periam);

• copie act de identitate pentru titular și pentru toți membrii familiei peste 14 ani (domiciliul sau reşedinţa trebuie să corespundă cu locul de consum);

• copie certificate de naştere ale copiilor pâna la 14 ani;

• copie certificat casătorie- dacă este cazul;

• hotărârea judecătorească de divorţ /act notarial;

• certificate de deces- dacă este cazul;

• declaraţie pe propria răspundere că persoanele sunt despărţite în fapt şi data la care partenerul a părăsit imobilul – dacă este cazul;

• copie hotărâre judecătorească definitivă de încredinţare a copilului sau de încuviinţare a adopţiei/hotărârea comisiei pentru protecţia copilului privind măsura plasamentului/decizia directorului general al direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sau hotărârea judecătorească privind măsura plasamentului în regim de urgenţă/hotărârea judecătorescă de instituire a tutelei/curatelei sau, după caz, dispoziţia autorităţii tutelare, potrivit legii – dacă este cazul ;

• după caz, alte acte doveditoare privind componenţa familiei;

• acte din care sa rezulte calitatea titularului cererii fata de locuinta pentru care solicita ajutorul:

• proprietar: copie contract de vânzare – cumpărare, extras de carte funciară, certificate de mostenitor;

• chiriaș – contract de inchiriere valabil la data depunerii, contract de comodat,

• împuternicit: împuternicire din partea proprietarului locuinței sau a titularului contractului de închirier, (în cazul în care solicitantul ajutorului pentru încălzirea locuinţei este un membru de familie major care nu are calitatea de proprietar sau chiriaş, acesta va prezenta împuternicirea legală (notarială) din partea proprietarului sau a titularului contractului de închiriere, dovedind totodată că are domiciliul sau reşedinţa la adresa pentru care solicită ajutorul de încălzire);

• pentru persoanele membre în cererea/declaraţia pe propria răspundere care au domiciliul pe raza altei localităţi sunt necesare următoarele documente: adeverinţă din localitatea de domiciliu că nu au beneficiat de ajutor de încălzire, certificat de atestare fiscală din localitatea de domiciliu ;

• adeverinţă de salariu pentru toţi membrii familiei, cu salariul net obţinut în luna anterioară depunerii cererii, inclusiv valoarea bonurilor de masă sau menţiunea că nu se primesc bonuri din partea instituţiei; copii taloane pensie/adeverință de la Casa de Pensii din luna anterioară depunerii cererii; copii taloane alocaţie (de stat, plasament sau alte indemnizaţii) – din luna anterioară depunerii cererii; copii taloane indemnizaţie handicap/ sau orice alte indemnizaţii acordate conform legii – din luna anterioară depunerii cererii; taloane somaj din luna anterioară depunerii cererii;

• declaraţie pe propria răspundere a titularilor /membrilor care nu realizează venituri și adevernța de venit impozabil eliberată de către ANAF SÂNNICOLAU MARE – (dacă este cazul);

• declaraţie pe propria răspundere a titularilor /membrilor care realizează venituri ocazionale (dacă este cazul);

• copie declaraţie de impunere privind veniturile realizate în anul depunerii cererii, în cazul în care membri familiei sunt constituiţi în asociaţii familiale sau ca persoane fizice autorizate;

• certificat de atestare fiscal privind bunurile mobile sau imobile (Serviciul Impozite si Taxe Locale) din cadrul Primariei comunei Periam; • adeverinta venit agricol (Serviciul Agricol Local) din cadrul Primariei comunei Periam;

• orice alte documente solicitate, după caz.

Notă: Orice modificare intervenită în componența familiei și a veniturilor acesteia se comunică primarului, în termen de 5 zile de la data modificării, prin depunerea unei noi cereri și declarații pe propria răspundere. Familiile și persoanele singure care au în proprietate cel puțin unul dintre bunurile cuprinse în Anexa nr. 2 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.70/2011, nu beneficiază de ajutor pentru încalzirea locuinței;

Pentru verificarea veridicităţii datelor înscrise în declaraţiile pe propria răspundere se vor efectua anchete sociale pentru beneficiarii dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei. Dacă în urma anchetelor sociale se constată că titularul nu a declarat corect componenţa familiei, veniturile membrilor acesteia şi bunurile deţinute, sumele plătite necuvenit se vor recupera, în condiţiile legii;

Neîndeplinirea obligaţiei titularului de a menţiona corect componenţa familiei, veniturile membrilor acesteia, precum şi bunurile mobile şi imobile deţinute, aşa cum sunt acestea trecute în formularele tip, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă. Actele se verifică și se depun la Compartimentul Asistență Socială din cadrul Primariei Comunei Periam începând cu data de 02.11.2015 de luni pâna vineri între orele 9.00 – 13.00.

Last modified: noiembrie 3, 2015

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Sari la conținut