Joomla Free Template by FatCow Hosting
introsite13.jpg

Paşi de urmat de la construire până la intabularea unei construcţii

Category: urbanism Published on Thursday, 20 February 2014

Mai jos găsiţi paşii care trebuie urmaţi până la intabularea unei construcţii.

Pasul 1: Obţinerea Certificatului de urbanism (află mai multe aici)

Pasul 2: Obţinerea documentelor solicitate prin Certificatul de urbanism: proiecte tehnice, documentaţii, avize, etc.

Pasul 3: Obţinerea Autorizaţiei de construire pe baza documentaţiei solicitate în Certificatul de urbanism (află mai multe aici)

În conformitate cu prevederile art.7 alin.(15) – (151) din Legea nr.50/1991 şi cu respectarea legislaţiei pentru aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, în situaţia în care în timpul executării lucrărilor şi numai în perioada de valabilitate a autorizaţiei de construire survin modificări de temă privind lucrările de construcţii autorizate, care conduc la necesitatea modificării acestora, titularul are obligaţia de a solicita o nouă autorizaţie de construire.

Pasul 4: Titularul autorizaţiei este obligat:

1. să anunţe data începerii lucrărilor autorizate, prin trimiterea înştiinţării conform formularului anexat autorizaţiei (formularul-model F.13) la autoritatea administraţiei publice locale emitentă a autorizaţiei;

2. să anunţe data începerii lucrărilor autorizate, prin trimiterea înştiinţării conform formularului anexat autorizaţiei (formularul-model F.14) la inspectoratul teritorial în construcţii, împreună cu dovada achitării cotei legale de 0,1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora;

3. să anunţe data finalizării lucrărilor autorizate, prin trimiterea înştiinţării conform formularului anexat autorizaţiei (formularul-model F.15) la inspectoratul teritorial în construcţii, odată cu convocarea comisiei de recepţie;

4. să păstreze pe şantier, în perfectă stare, autorizaţia de construire şi documentaţia tehnică  D.T. (D.T.A.C.+D.T.O.E./ D.T.A.D.) vizată spre neschimbare, împreună cu Proiectul Tehnic  P.Th şi Detaliile de execuţie pentru realizarea a lucrărilor de construcţii autorizate, pe care le va prezenta la cererea organelor de control, potrivit legii, pe toată durata executării lucrărilor;

5. în cazul în care, pe parcursul executării lucrărilor, se descoperă vestigii arheologice (fragmente de ziduri, ancadramente de goluri, fundaţii, pietre cioplite sau sculptate, oseminte, inventar monetar, ceramic etc.) să sisteze executarea lucrărilor, să ia măsuri de pază şi de protecţie şi să anunţe imediat emitentul autorizaţiei, precum şi Direcţia judeţeană pentru cultură, culte şi patrimoniu;

6. să respecte condiţiile impuse de utilizarea şi protejarea domeniului public, precum şi de protecţie a mediului, potrivit normelor generale şi locale ;

7. să transporte materialele care nu se pot recupera sau valorifica în locurile indicate de primăria comunei Periam, rămase în urma executării lucrărilor de construcţii.

8. să desfiinţeze construcţiile provizorii de şantier în termen de 15 zile de la terminarea efectivă a lucrărilor;

9. la începerea execuţiei lucrărilor, să monteze la loc vizibil „Panoul de identificare a investiţiei” (model);

10. la finalizarea execuţiei lucrărilor, să monteze „Plăcuţa de identificare a investiţiei”;

11. în situaţia nefinalizării lucrărilor în termenul prevăzut de autorizaţie, să solicite prelungirea valabilităţii acesteia formular), cu cel puţin 15 zile înaintea termenului de expirare a valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare (inclusiv durata de execuţie a lucrărilor);

12. să prezinte „Certificatul de performanţă energetică a clădirii” la efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor;

13. să solicite „Autorizaţia de securitate la incendiu” după efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor sau înainte de punerea în funcţiune a clădirilor pentru care s-a obţinut „Avizul de securitate la incendiu”;

14. să regularizeze taxa de autorizare ce revine emitentului, precum şi celelalte obligaţii de plată ce îi revin, potrivit legii, ca urmare a realizării investiţiei (mai multe informatii aici);

15. să declare construcţiile proprietate particulară realizate, în vederea impunerii, la organele financiare teritoriale sau la unităţile subordonate acestora, după terminarea lor completă şi nu mai târziu de 15 zile de la data expirării termenului de valabilitate a autorizaţiei de construire/desfiinţare (inclusiv durata de execuţie a lucrărilor).

Hits: 6089